LOGO art residence pog2

 1. Doba rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o 12.00 następnego dnia.
 2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 3. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 4. Po godzinie 22.00 w apartamencie nie mogą przebywać osoby niezameldowane.
 5. Zachowanie Najemcy oraz odwiedzających go osób nie może zakłócać spokoju pobytu innych osób korzystających z usług Art Residence Apartments.
 6. W wypadku nieprzestrzegania Regulaminu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy.
 7. W apartamencie obowiązuje zakaz organizowania imprez.
 8. W przypadku zgubienia kluczy lub karty do apartamentu Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.
 9. Na terenie budynku obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 10. Zwierzęta nie są akceptowane w apartamencie.
 11. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja o wysokości 500 zł.
 12. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia majątku Wynajmującego powstałe z jego przyczyny lub za sprawą odwiedzających go osób. Ponadto, ustala się następujące, zryczałtowane kwoty odszkodowań z tytułu szkody powstałej z winy Najemcy lub osób go odwiedzających w mieniu Wynajmującego i kar umownych za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu:
  1. naruszenie zakazu palenia tytoniu w apartamencie i innych pomieszczeniach na terenie budynku – 300 zł;
  2. naruszenie ciszy nocnej lub zachowanie naruszające spokój innych gości – 500 zł;
  3. wniesienie na teren budynku urządzeń i substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, lub których posiadanie jest zabronione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa – 500 zł;
  4. stosowanie substancji wydzielających intensywne zapachy powodujące długotrwałe oddziaływanie zewnętrzne – 500 zł;
  5. udostępnienie apartamentu większej liczbie osób niż zgłoszona w procesie rezerwacji – 300 zł za każdą niezgłoszoną osobę;
  6. wprowadzenie na teren apartamentów zwierzęcia – 200 zł;
  7. organizacja w apartamencie imprezy bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego – 500 zł.

Wynajmujący zastrzega prawo do żądania zapłaty odszkodowania przewyższającego wartość określonych powyżej kar, jeżeli powstała szkoda przewyższa ich wartość.

 1. W przypadkach opisanych w punkcie poprzedzającym, Wynajmujący ma prawo potrącenia należnej kwoty na poczet usuwania powstałej szkody lub zapłaty kary z wpłaconej kaucji opisanej w pkt. 11 Regulaminu. Jeżeli kaucja taka nie została uiszczona bądź też nie pokrywa wysokości łącznych kosztów dotychczasowego pobytu, kosztów usuwania powstałej szkody oraz kar wynikających z Regulaminu, Wynajmujący może żądać stosownej zapłaty.
 2. Wynajmujący może odmówić przyjęcia osobie, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Wynajmującego lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Wynajmującego albo innych osób przebywających w apartamentach albo też w inny sposób zakłóciła spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Art Residence Apartments.