LOGO art residence pog2

§ 1. WSTĘP
1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji i wynajmu apartamentów.
2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

§ 2. ZAKRES UMOWY NAJMU APARTAMENTU
1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a Najemcą obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Koszty dojazdu, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Najemcy.

§ 3. OBOWIĄZKI NAJEMCY
1. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji. W przypadku zmiany liczby osób, Najemca zobowiązany jest do poinformowania recepcji obiektu telefonicznie lub mailowo.
2. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
3. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu – dotyczy to w szczególności mebli i wyposażenia kuchni.
4. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.
6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Najemca powinien zawiadomić Recepcję Art Residence
8. W przypadku zgubienia kluczy lub karty do apartamentu Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.
10. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort Gości, palenie w apartamencie jest zabronione!
11. Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.
12. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

§ 5. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW KLIENTA NA INNĄ OSOBĘ
1. W każdej chwili Najemca może przenieść bezpłatnie na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu wynajmu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić firmę Art Residence o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

§ 7. SIŁA WYŻSZA
1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący rezerwuje sobie prawo zaproponowania Najemcy lokalu zastępczego.
2. Art Residence rezerwuje sobie prawo do anulowania umowy.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Wynajmującego.